Værker til fri download

7. SHARING IS CARING OPSTÅR

“I dag kan information tilgængeliggøres globalt i et ubegrænset antal perfekte kopier uden øgede produktionsomkostninger.”
Clay Shirky, Cognitive Surplus, 2010


I april 2010 overværede jeg et oplæg på Museums and the Web-konferencen, som åbnede nye perspektiver for de initiativer, vi arbejdede på i Danmark. Rich Cherry fra Balboa Park Online Collaborative og Michael Edson fra Smithsonian Institution fortalte under overskriften “Museum Commons” om tværinstitutionelle samarbejder baseret på åbne digitaliserede samlinger.*35 [41] Som leder af et dansk pilotprojekt, der havde konstateret, at museer blokerer for potentialerne i deres egne samlinger, og som arbejdede for at indføre en ny praksis for fri udveksling af digitaliserede billeder, var det en åbenbaring at høre kolleger fra store kulturarvsinstitutioner i udlandet tage dette emne op og give det en samlende betegnelse: En commons.

Det mest dækkende danske ord for en ‘commons’ er nok en ‘fælled’, men det omfatter ikke helt det engelske ords betydninger. Begrebet betegner en fælles ressource, som et samfund i fællesskab bidrager til og har fri adgang til at bruge, fx offentlige parker som Clapham Common eller Uxbridge Common, blot to af de op mod hundrede commons i London-området. [42] Commons-begrebet vinder i disse år indpas i kulturarvssektoren i lyset af internettets udvikling. Oprindeligt betegner en ‘commons’ en naturressource, som et lille samfund i fællesskab værner om og har fri adgang til – fælles græsningsarealer eller en landsbybrønd. I den digitale tidsalder er der kommet nye skud på commons-begrebets stamme i form af åbne offentlige data, open source kildekode og internettet; fælles digitale ressourcer, som alle brugere frit kan benytte og bidrage til. Inden for kulturarvssektoren har digitaliseringen af store samlinger af værker i det offentlige domæne, kombineret med internettets muligheder for at gøre disse samlinger globalt tilgængelige, affødt et nyt grundprincip inden for GLAM-sektoren: Digitaliserede ressourcer bør gives fri som en kulturel commons; et kulturelt stenbrud, hvor brugere fra hele verden kan søge og finde byggesten til deres personlige læring, udvikling, professionelle og kreative virke. Fordi værkerne rettelig tilhører offentligheden. Og fordi det er den mest effektive og bæredygtige måde, GLAM-sektoren kan opfylde sin mission på. Som del af en commons kan vores samlinger og viden nå ud, have reel indflydelse på og værdi for millioner af mennesker i deres dagligdag. [43]

[43] Jill Cousins ved Europeana Annual General Meeting i Berlin, december 2012. Europeana, den fælles indgang til den digitaliserede europæiske kulturarv, arbejder på at etablere rammerne for en europæisk kulturcommons. Læs mere om dette i Jill Cousins’ artikel s. 132 ff. Se endvidere “Culture Must Always Be a Commons” af Nick Poole, CEO i det engelske Collections Trust og leder af ar‐ bejdsgruppen bag Europeana Culture Commons‐initiativet: http://www.collectionslink.org.uk/blog/1536‐culture‐must‐always‐be‐a‐commons Den begrebslige baggrund for Europeanas definition af en kulturarvs‐commons er Elinor Oströms og Charlotte Hess’ forskning, samt Michael Edsons sæt af kriterier for en commons http://www.slideshare.net/edsonm/makers‐and‐the‐commons.
CC BY 4.0 Merete Sanderhoff

Navnlig The Smithsonian Commons-projektet, der ville omdanne verdens største kulturarvsinstitutions digitaliserede samlinger til en commons, offentligheden frit kunne benytte til forskning, læring, kreativitet og innovation, vakte genklang og gav næring til vores arbejde i Danmark. [44] I Smithsonian Commons-projektet lå et klart princip om, at ikke bare professionelle inden for GLAM-sektoren og uddannelsesområdet burde have uhindret adgang til digitaliserede samlinger, men offentligheden som sådan; de mennesker, der betaler til den daglige drift af vore institutioner, og som vi er sat i verden for at servicere. Internettet og digitaliseringen muliggør det. Men noget holder os tilbage.

I pilotprojektet om billeddeling havde vi lært, at vore egne traditioner for billedlicensering sætter en effektiv stopklods for at udfolde brugspotentialet i vores digitaliserede samlinger. For at sætte dette problem til debat, og mere generelt sætte fri billeddeling på dagsordenen i den danske kulturarvssektor, tog jeg sammen med Organisationen af Danske Museer (ODM) initiativ til seminaret Sharing is Caring. Titlen blev ikke kun valgt, fordi den er nem at huske. Seminarets hovedbudskab er, at deling af den digitaliserede kulturarv er en oplagt måde at værne om dens betydning og relevans. Kulturarven opnår helt nye brugspotentialer, når den deles frit i digitale formater, så brugerne kan være med til at definere og præge, hvordan og i hvilke sammenhænge kulturarven kan indgå og generere værdi. Ved at åbne op og dele vores digitaliserede ressourcer, bevarer vi relevansen og værdien af kulturarven – ikke mindst blandt nye generationer af brugere.*36 ODM havde et indlysende interessefællesskab i at udbrede kendskabet til resultaterne af pilotprojektet, og i bredere forstand at bakke op om tværinstitutionel videndeling om fælles digitale udfordringer. Kolleger fra DR’s arkiver, som ledte Dansk Kulturarv-projektet, meldte sig på banen som medarrangører*37

Arrangørerne var enige om, at seminaret skulle mere end blot formidle og diskutere erfaringerne fra vores hjemlige pilotprojekt om fri billeddeling. Vores viden om emnet, og inspirationen til at forandre vores institutioner og praksisser indefra, kom udefra. Ved at invitere udenlandske pionerer for tilgængelighed til kulturarven som talere, ønskede vi at lære af de institutioner, som var længst fremme i en modnings- og forandringsproces med at favne den digitale tidsalders potentialer. Det var derfor et stort aktiv, at Michael Edson, initiativtager til Smithsonian Commons-projektet, sagde ja til at levere hovedtalen på det første Sharing is Caring-seminar i 2011. [45] Seminaret var internationalt og blev afholdt på engelsk. Trods regionale og nationale forskelle på tværs af GLAM-sektoren, har internettet bragt os tættere sammen i erkendelse af, at det er de samme globale, teknologiske tendenser og brugsmønstre, der påvirker vores arbejde og måder at interagere med omverdenen på.

[45] Michael Edson under en debat ved Sharing is Caring 2011, der fandt sted i det røde Studie 4 i DR Koncerthuset. Se Michael Edsons præsentation fra seminaret i 2011 http://www.slideshare.net/edsonm/michael-edson-let-us-go-boldly-into-the-future og hans artikel s. 12 ff.
CC BY 2.0 Lars Lundqvist

Forhåbningen var, at begivenheden kunne samle den danske kulturarvssektor til en oplysende dag, hvor potentialer og udfordringer i at åbne vores institutioners digitale ressourcer op kunne blive diskuteret og føre til nye fælles erkendelser for fagfællesskabet. Det første seminar i 2011 tiltrak en stor skare af deltagere fra hele landet, små som store institutioner, både museer, biblioteker og arkiver, samt undervisningssektoren og miljøet omkring Wikipedia. At Sharing is Caring også formåede at tiltrække deltagere fra de andre nordiske lande understregede, at vi havde åbnet op for et emne, der havde relevans på tværs af institutionelle og nationale grænser, og at vi havde fælles interesser i at samarbejde om at udvikle kulturarvssektoren i det 21. århundrede.

Sharing is Caring 2011 satte visioner og teknologier i fokus. [46] Hvordan gør vi vores samlinger klar til den digitale tidsalder? Og hvad er de overordnede, etiske argumenter for at indføre åbenhed og deling som bærende søjler i nutidens museale praksis? Vi blev præsenteret for Creative Commons-licenserne, principperne i et API (Application Programming Interface), og hvorfor den digitaliserede kulturarv trives bedre med at blive delt og genbrugt end bevaret bag lås og slå. [47] Evalueringen afdækkede, at det var lykkedes at sætte deling og åbenhed på dagsordenen i den danske GLAM-sektor. Interessen for og viljen til at gå fra tanke til handling var klar. Behovet for et tilbagevendende forum for diskussion og videndeling om åbne standarder ligeså.*38

[48] Shelley Bernstein præsenterer udstillingen GO ved Sharing is Caring 2012, på DR Koncerthusets Foyerscene. Læs mere i Shelley Bernsteins artikel s. 186 ff.
CC BY 2.0 Merete Sanderhoff.

Det første seminar i 2011 handlede om visioner, etiske principper og tekniske platforme. I 2012 tog vi på baggrund af evalueringen fat på realiteterne. Sharing is Caring 2012 fik undertitlen “Let’s Get Real!” og præsenterede eksempler på konkrete indsatser, med fokus på de udfordringer og erfaringer som opstår, når vi åbner op og deler den digitaliserede kulturarv og autoriteten til at italesætte den. Shelley Bernstein fra Brooklyn Museum leverede en af hovedtalerne. Hendes pionerarbejde for brugerinvolvering i forhold til museets udstillinger og samlinger har inspireret kolleger verden over. På seminaret kunne hun fremlægge de håndgribelige resultater af Brooklyn Museums seneste projekt – GO: a community-curated open studio project – hvor lokale Brooklyn borgere havde engageret sig dybt i at opstille og udvælge kunstnere til en udstilling på museet. [48] Ligesom Michael Edson i 2011 havde leveret rationalet bag en ny OpenGLAM-tankegang i kulturarvssektoren, så leverede Shelley Bernstein i 2012 et overbevisende case studie i at gå fra tanke til handling.


NOTER

*35  Balboa Park Online Collaborative: http://www.bpcp.org/member/balboa-park-online-collaborative
Smithsonian Commons: www.smithsonian-webstrategy.wikispaces.com/The+Smithsonian+Commons+--+A+Place+to+Begin

*36  Konceptet for seminaret blev udviklet i samarbejde med kolleger fra den danske GLAM-sektor under et brainstorm-møde i juli 2011 på Nationalmuseet. I starten hed seminaret Kulturarv uden grænser, men da vi senere besluttede at afholde seminaret på engelsk, foreslog jeg Sharing is Caring som samlende titel.

*37  I 2011 blev Sharing is Caring afholdt i DR Koncerthusets Studie 4 med plads til 150 mennesker. Da vi afholdt det igen i 2012, måtte vi flytte til DR Koncerthusets Foyerscene, da deltagerantallet nåede op på 220.
http://www.dr.dk/Koncerthuset/om-koncerthuset/en-arkitektonisk-attraktion.htm
http://da.wikipedia.org/wiki/DR_Koncerthuset

*38  To fremherskende holdninger i evalueringen var, at seminaret havde skabt fælles grobund for åbenhed og samarbejde i den danske GLAM-sektor, og at der var stort behov for at videndele og diskutere konkrete erfaringer med deling af digitaliseret kulturarv. Denne kommentar fra en deltager opsummerer meget fint evalueringens to hovedtendenser: “...the focus was much on platforms and less on content, much on servers and databases and little about how to give the audience another and a greater experience – but I felt that it is just a start and the positive atmosphere tells me that content and audience are matters to come – I hope to have this seminar each year to make a valuable synergy among GLAMs.” SMK, ODM og DR har siden arbejdet på at gøre seminaret til en årligt tilbageven- dende begivenhed, og Sharing is Caring 2014 er under planlægning i samarbejde med MMEx, Center for digital museumsformidling http://mmex.dk/

Senest opdateret: 18.nov.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo