Værker til fri download

4. SMK DIGITAL 1.0

“Eksperimenter! Begå fejl!”
Angela Spinazze, medlem af SMK’s digitale rådgivningspanel, 2009


I maj 2008 skete noget, der blev omkalfatrende for SMK. Museet modtog en historisk stor bevilling på 22 millioner kr. fra Nordea-fonden til udvikling af digital museumspraksis. Det samlede program fik navnet SMK digital. Fra begyndelsen var ambitionerne store. [18] Et femårigt program med seks delprojekter blev søsat. Opbygningen af et digitalt fundament i form af ny samlingsdatabase og hjemmeside blev påbegyndt. Derudover omfattede programmet en række formidlingsmæssige satsninger: En ny søg i samlingerne på hjemmesiden, universet Kunsthistorier, der byggede på forbindelser til andre kunstsamlinger og vidensressourcer overalt på nettet, egenproduktion af web-tv og -spil, digital formidling i museets gallerier, samt udvikling af MitSMK, brugernes eget kreative sted på museets hjemmeside.*20


Internationalt rådgivningspanel

Med ambitionen om at blive et foregangsmuseum på den digitale front tilknyttede SMK et panel af internationale rådgivere fra en række af de museer, som havde inspireret vores egne visioner om digital museumspraksis. Det var en måde at få direkte adgang til at lære af nogle af de digitale museumsfolk, vi anså som førende. [19] I formuleringen af SMK digital-visionen, som havde motiveret Nordea-fonden til at støtte projektet, var vi inspireret af overordnede tendenser omkring brugerinddragelse og deltagelsesorienteret design, som Nina Simon beskrev i sin indflydelsesrige blog Museum 2.0 *21, og som Shelley Bernstein virkeliggjorde i den banebrydende udstilling Click! A Crowd-Curated Exhibition, for blot at nævne ét markant eksempel. [20]

Rådgivningspanelets deltagere åbnede med deres erfaringer og ekspertise en lang række nye vinduer ind til metoder og praksisser, vi kunne tage i brug. Spørgsmålet var, hvilke der passede til SMK. Panelet rådede os til at lære vores brugere at kende ved helt konkret at definere målgrupper, tale med dem, lytte til, hvad de sagde, og ikke mindst handle derefter. Det føg om ørerne med spændende forslag som at integrere brugernes kommentarer og kreative frembringelser på museets egen hjemmeside og ude i salene, at inddrage publikum i ophængningen af samlingerne, at benytte spilmekanismer i designet af formidlingstiltag, at gå daglige runder i museets sale for at tale med brugerne, og at gøre det hele i dag, hellere end i morgen. Et nyt brugercentreret fokus materialiserede sig. Og samtidig en fornemmelse af presserende hast i lyset af, hvad der foregik på vores internationale kollegainstitutioner – en voksende erkendelse af, at det digitale område udviklede sig en hel del hurtigere, end vi var vant til i det museale arbejde. [21]

På det tidspunkt, hvor vi modtog bevillingen til SMK digital, befandt SMK sig på mange måder stadig i broadcast-paradigmet. Selvom vi spredt rundt i organisationen var begyndt at opfange og lade os inspirere af nye former for museumspraksis, forestod der en generel intern mentalitetsforandring og omlægning af praksis, før de mange idéer kunne begynde at blive prioriteret og realiseret hos os. Med SMK digital fik vi mulighed for at ansætte en stribe projektmedarbejdere med digitale kompetencer, fx til multimedieproduktioner og hjemmesidedesign. Til gengæld blev der ikke fra begyndelsen oprettet en digital ledelse med specifikke faglige kompetencer og beslutningsdygtighed. Den overordnede ledelse af SMK digital kom til at sortere under museets eksisterende chefer. Der var store ambitioner og intentioner med SMK digital, men samtidig en organisatorisk mangel på faglig indsigt i det digitale felt.

En af paneldeltagerne, Angela Spinazze, gav os det gode råd: “Experiment! Make mistakes!”. Så banalt det end kan lyde, satte den formulering sig fast i programmets kollektive bevidsthed og indgød os mod til at komme ud over stepperne, tage fat fra en vilkårlig vinkel på det kaos af opgaver, vi stod overfor, eksperimentere og begå lærerige fejl.

I november 2008 lancerede SMK digital Danmarks første digitale museumsstrategi, der samlede og forenede mål inden for digitalisering, formidling og kommunikation.*22 Et af de strategiske mål lød: “SMK digital er en katalysator for brugernes kreativitet”. En målsætning, der pegede frem mod en ny organisatorisk bevidsthed om den rolle, museet ønskede at spille fremover. Det skulle ifølge strategien realiseres ved, at SMK lærte vores brugere at kende og begyndte at arbejde systematisk med at inddrage dem i såvel tilrettelæggelsen som produktionen af museets formidling.

[21] SMK digitals internationale rådgivningspanel samlet på museet i oktober 2009. Det er Frankie Roberto, der præsenterer.
CC BY 4.0 SMK

Fokus lå fra starten på læringsprocesser, bæredygtighed og tilgængelighed, at skabe synergi mellem det fysiske og digitale museum, og først som sidst var fokus på brugerne. En konsekvent satsning på åbne standarder blev formuleret, og der blev i startfasen truffet nogle afgørende principbeslutninger på området – blandt andet hjulpet af vores internationale rådgivere. Vi valgte at bygge ny hjemmeside i et open source Content Management System. Vi besluttede at gå med i udviklingen af CollectionSpace, et internationalt og ligeledes open source-baseret databasesystem for museer.*23 En proces, der blev mere tidskrævende end forudset, hvilket på sigt skulle vise sig at sprede sig til resten af SMK digital i form af en fundamental mangel på sammenhængende digital infrastruktur – et vilkår, som jeg vender tilbage til i de kommende afsnit. Sidst men ikke mindst forpligtede vi os til åbenhed i forhold til omverdenen: at være i dialog med vores brugere, og at være en katalysator for deres kreativitet.


NOTER

*20 Før SMK digital havde SMK en portefølje af fremsynede digitale projekter som Det Virtuelle Kunstmuseum og Unges Laboratorier for Kunst (ULK; Skovbo, Nygaard & Wilde, 2008), der var pioner-indsatser i Danmark inden for digital kunstformidling og brugerinvolvering, men som strandede, når projektmidlerne udløb, fordi der ikke var sikret midler til at indlejre initiativerne i museets drift. Ved opstarten af SMK digital havde organisationen således ingen integreret helhedsforståelse for, hvad det kræver at drive digitale platforme og brugerinvolverende projekter.

MitSMK, brugernes eget univers på hjemmesiden, var et centralt delprojekt i SMK digital-ansøgningen, som skulle opfylde projektets strategiske målsætning om brugerinddragelse. Delprojektet blev dog ikke realiseret i den oprindeligt tænkte form. Den eksplosive vækst i sociale medier fra 2008 og frem gjorde, at vi i stedet prioriterede at bruge kræfter på brugerinvolvering på eksisterende platforme som Facebook og Google+.


*21  Se arkiv over indlæg fra 2007-8 i højre kolonne: http://museumtwo.blogspot.dk/

*22  Strategien formulerede det overordnede værdisæt for SMK digital:
• Vision: SMK digital udvikler digital museumspraksis, der ansporer brugernes lyst til kunst.
• Mission: SMK digital gør kunsten tilgængelig, vedkommende og inspirerende for brugerne med digital formidling, der skaber synergi mellem det fysiske og digitale museum.
• Værdier: Nytænkning, Tilgængelighed, Bæredygtighed.
Hele strategien kan læses her: http://www.smk.dk/om-museet/projekter-paa-smk/smk-digital/

*23  CollectionSpace er et open source samlingshåndteringssystem, ud- viklet i et internationalt samarbejde mellem Museum of the Moving Image, The Walker Art Center, University of Cambridge, University of California, Berkeley og SMK, og støttet af The Andrew W. Mellon Foundation

Senest opdateret: 18.nov.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo