SMK-udgivelser

Digitalisering og formidling af DR’s arkiver

– et innovationsprojekt

TOBIAS GOLODNOFF, PROJEKTLEDER FOR DRS KULTURARVSPROJEKT
MIRIAM LERKENFELD, WEBREDAKTØR FOR DANSKKULTURARV.DK


DR’s Kulturarvsprojekt er et digitaliserings- og innovationsprojekt, hvis formål ikke blot er at digitalisere den danske kulturarv i form af DR’s programarkiver, men også at gøre kulturarven tilgængelig for danskerne. Gennem projektets levetid har DR reduceret digitaliseringspriserne på markedet, skabt en ny digital platform for deling af indhold og været med til at opbygge et netværk, som samarbejder om at finde best practice-modeller for, hvordan DR bedst gør brug af den værdifulde danske kulturarv. Denne artikel beskriver to cases baseret på samarbejde, hvor deling har haft betydning for udvikling og innovation. Det har medført, at DR har fået mere værdi ud af den oprindelige bevilling på 75 millioner kr., som DR modtog i Public service-kontrakten 2007-10 til at digitalisere programarkiverne.


DR’s Kulturarvsprojekt er i den interessante og afsluttende fase, hvor der gives flere bud på hvordan den digitale kulturarv kan formidles og bruges via værdifulde samarbejder, der giver den danske befolkning adgang til aktivt at bruge og dele kulturarven.

Projektet spænder bredt, men fokus har altid været på de tre kerneopgaver: digitalisere DR’s arkiver, formidle kulturarven og samarbejde på tværs af kultursektoren, både via redaktionelle indsatser og gennem teknologifællesskaber. Det er dette fokus, der har skabt bæredygtig innovation i forbindelse med digitaliseringsprocessen, så det i dag er lykkedes at digitalisere mere end 70 % af DR’s nødlidende programarkiv. Dette er væsentligt mere end de 25 %, som bevillingen oprindeligt lagde op til at dække ved projektets start i 2007. Målet er, at omkring 80 % af arkivet er digitaliseret, når særbevillingen er opbrugt i 2014, og at projektet har affødt en lang række samarbejdsprojekter med kulturarven som omdrejningspunkt.


Case 1 – Samarbejde om formidling og etablering af et teknologifællesskab i kultursektoren

For DR’s Kulturarvsprojekt er det dialogen mellem kulturarven og brugeren, som er det bærende element i det formidlingslaboratorium, som DR arbejder på at skabe. I projektet er der et ønske om at åbne for interaktiv brug frem for passivt forbrug, så DR ikke blot giver adgang til så meget data som muligt, men også giver adgang til forskellige former for aktiv brug af kulturarven.

Derfor har DR været med til at etablere et samarbejde med en række offentlige kulturinstitutioner, så man i fællesskab kan udvikle nye måder, hvorpå formidlingen af kulturarven styrkes. Samarbejdet er unikt i dansk sammenhæng og rummer muligheden for at undersøge, hvordan kombinationen af forskellige samlinger kan komme i spil på tværs af hinanden, berige hinanden og bringe forskellige perspektiver ind i formidlingen af den digitale, danske kulturarv. Det konkrete formidlingslaboratorium og samarbejde består som oftest af aktiviteter omkring domænet danskkulturarv.dk og mediehåndteringssystemet Cultural Heritage Archive Open System (CHAOS:\_ http://chaos-community.org/).

Danskkulturarv.dk er et formidlingslaboratorium, men også en søgemaskine, der giver adgang til det digitaliserede indhold, de forskellige institutioner stiller til rådighed. Lige nu er der adgang til mere end 140.000 digitaliserede objekter fra den danske kulturarv, blandt andet fra Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Statens Arkiver, Det Danske Filminstitut, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, DR og KUNSTEN i Aalborg – og der kommer løbende mere materiale til.

Målet med danskkulturarv.dk er, at danskerne på længere sigt kan være med til at udvikle deres egne services og skabe nye kontekster, så brugerne selv kan opsøge og undersøge kulturarven i digitale sammenhænge inden for undervisning såvel som underholdning. Det forsøger danskkulturarv.dk blandt andet at realisere ved at stille et åbent API til rådighed samt deltage i events som #hack4dk.*1

For at kunne favne de mange formidlings- og digitaliseringsprojekter og de tilhørende tekniske krav, har DR’s Kulturarvsprojekt valgt at udvikle en række værktøjer. Kombinationen af det rette indhold og de rette tekniske værktøjer kan skabe et uendeligt antal projekter, der formidler kulturarv til danskerne. Konkrete eksempler på projekter i regi af danskkulturarv.dk er mobile apps, workshops, online-udstillinger og events. Dermed udforsker de mange aktiviteter og projekter forskellige former for formidling og brug af den digitale kulturarv.

I dag kan danskkulturarv.dk sammensætte data og materiale fra forskellige kilder, og håndtere dette på forskellige platforme og i et ubegrænset antal brugssituationer. DR har i samarbejde med blandt andet Statsbiblioteket, Statens Museum for Kunst, forskningsprojektet LARM Audio Research Archive og KUNSTEN udviklet systemet CHAOS:\_, der udvikler sig i takt med teknologien og kan håndtere individuelle, varierende krav fra forskellige samarbejdspartnere.

Lige nu er der flere måder, som partnerne kan vælge at involvere sig på. Involveringen spænder fra at levere data, som er søgbare på danskkulturarv.dk, til at deltage eller selv drive større projekter om formidling af kulturarv. Enkelte af partnerne bruger samarbejdet til at udvikle en portefølje af produkter i fællesskab. Det gælder eksempelvis samarbejdet for partnerne i Kulturarv Nord, hvor bl.a. KUNSTEN, Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseum er i gang med at udvikle ti iPhone applikationer. [1]

[1] Ivan Dehn, DRs Arkiver (t.v.) og Lars Ulrich Tarp Hansen, KUNSTEN (t.h.) på konferencen Museums and the web i 2013 for at præsentere samarbejdet omkring danskkulturarv.dk og CHAOS:\_. CC BY‐SA 4.0 DR’s Kulturarvsprojekt

[1] Ivan Dehn, DRs Arkiver (t.v.) og Lars Ulrich Tarp Hansen, KUNSTEN (t.h.) på konferencen Museums and the web i 2013 for at præsentere samarbejdet omkring danskkulturarv.dk og CHAOS:\_.
CC BY‐SA 4.0 DR’s Kulturarvsprojekt

Udover at være et teknisk system er CHAOS:\_ et open source kollektiv, hvor partnerne kan benytte den eksisterende teknologi, i det omfang de ønsker. Anvendelsen og de nye kravspecifikationer, der opstår gennem samarbejdet, videreudvikler teknologien og bidrager til den løbende udvikling af systemet. Jo flere, der benytter systemet og videreudvikler på det, desto større optimering og omkostningseffektivitet opnår vi. Derved deler samarbejdspartnere erfaringer med udviklingen, samtidig med de selv drager fordel af de eksisterende funktioner og dem, som andre partnere vælger at finansiere.

Som partner i CHAOS:\_ kan man tilgå API’et og gøre brug af forskellige plugins til blandt andet Wordpress og Drupal. Med disse værktøjer kan der for eksempel hentes objekter og samlinger fra danskkulturarv. dk, og man kan trække data til eksterne applikationer eller hjemmesider. Det eneste krav er, at indholdet overholder de rettigheder, der er på den pågældende institutions materiale.

Case 2 – Digitaliseringen og samarbejdet med en privat virksomhed

Baggrunden for DR’s engagement omkring deling af indhold og teknologi i kultursektoren er digitaliseringen af DR’s nødlidende programarkiv. Programarkiverne rummer 478.000 timers radio og 100.000 timers tv og film. Da DR etablerede sin organisation i DR-Byen, kom der et ønske om at gøre produktionsapparatet digitalt og herunder også arkiverne (Femfingerplanen, DR, 1999). I dag er digitaliseringsopgaven fokuseret på industrialiserede eller masse-digitaliseringsmetoder, der sænker omkostningsniveauet, så DR kan digitalisere mest muligt, så billigt og godt som muligt, inden for en given kvalitetsstandard.

Filosofien bag projektet er, at alt i DR’s arkiver bliver digitaliseret, da det er billigere at digitalisere alt, end løbende at selektere hvilket indhold i arkiverne, der skal digitaliseres først. Rækkefølgen af digitaliseringen er derfor tilrettelagt efter hvilke arkivmaterialer, der er mest truet af forvitring. Da flere af de nyere formater er mindre holdbare end de ældre, betyder det, at flere af de nye formater er blevet digitaliseret først.

Et af projektets væsentlige resultater er udviklingen af teknologi og arbejdsprocesser, der har optimeret de forskellige opgaver i forbindelse med digitalisering, så omkostningerne er reduceret markant i forhold til det eksisterende marked. Sammen med det belgiske lyddigitaliseringsfirma Memnon har DR udviklet nye digitaliseringsprocesser, der har reduceret de internationale markedspriser fra ca. 375 kr. per time til en timepris på under 23 kr. for digitaliseringen af et DAT-bånd.

Igennem et tæt, kontraktuelt samarbejde med Memnon, er det lykkedes DR at udvikle og indføre både interne og eksterne systemer og metoder, der reducerer proceskompleksiteten og fjerner manuelle og fysiske flaskehalse. En metode, der kan betegnes som “transparente bokse”.*2 Her har man, modsat en “black box”, en åben outsourcing, hvor begge parter kan udnytte hinandens kompetencer og indsigter forskellige steder i workflowet, frem for at specificere et givent input og output.

Processerne blev udviklet i forbindelse med digitaliseringen af DR’s DAT-båndsamling, der rummer mere end 180.000 bånd af to timers varighed. Det var og er til dato verdens største DAT-digitaliseringsopgave, som var nødvendig at påbegynde, da samlingen var truet af forvitring.

Da DR ved projektets begyndelse ikke havde den fornødne hardware eller ekspertise inden for industrialiseret digitalisering af DAT-bånd, indgik DR en aftale med Memnon efter et større EU-udbud. En del af kriterierne for at vinde udbuddet var, at man skulle indgå et tæt samarbejde om at udvikle nye digitaliseringsprocesser. Årsagen til dette var et ønske om, at hele samlingen skulle digitaliseres for 25 kr. per time eller 9 millioner kr. i alt – en target-pris så lav, at den krævede udvikling af nye metoder på markedet.

Ser man på årsagerne til den radikale prisreduktion, skyldes det til dels, at teknologiudviklingen har haft en positiv indvirkning på prisudviklingen, da der løbende er kommet bedre og billigere teknologi på markedet. Men den del, DR selv har indflydelse på, er optimeringen af processerne i samarbejde med Memnon.


Deling genererer værdi

DR’s Kulturarvsprojekt er endnu ikke afsluttet, men der tegner sig i projektet et klart billede af, at deling er et væsentligt parameter, hvis man vil lykkes i den digitale kultursektor. I forbindelse med digitaliseringen af DR’s arkiver har DR igennem videndeling med andre interessenter, både i DR men også eksternt, skabt ny viden, optimereret metoder og udviklet ny teknologi, som har accelereret digitaliseringen. Desuden har andre internationale broadcastere og AV-arkiver fået del i DR’s erfaringer, så de organisationer nu anvender samme processer til digitalisering af deres arkiver, og derved har opnået de samme besparelser som DR. [2]

I projektet har fokus været på at udvikle en åben platform, som kan facilitere formidlingen af den digitale kulturarv. En platform, som alle kulturinstitutioner helst skal kunne anvende til at sikre, at de digitale samlinger kan berige hinanden på tværs af institutionelle skel, mens de forskellige dele af kultursektoren sammen og hver især får mulighed for at udvikle nye digitale produkter.

Disse produkter kan give brugerne ny og bedre adgang til danskernes fælles historie, så den kan blive rekontekstualiseret i henhold til kulturinstitutionernes individuelle strategier og teknologiske muligheder. Med andre ord er deling af eksempelvis viden, erfaringer, midler og teknologi essentielt, så alle i kultursektoren kan optimere ressource­ anvendelsen og undgå parallel udvikling af ensartede systemer.

[2] Uffe Elbæk, daværende Kulturminister, holder åbningstalen ved lanceringen af danskkulturarv.dk 19. september 2012 i DR-Byen. CC BY-SA 4.0 DR’s Kulturarvsprojekt

[2] Uffe Elbæk, daværende Kulturminister, holder åbningstalen ved lanceringen af danskkulturarv.dk 19. september 2012 i DR-Byen.
CC BY-SA 4.0 DR’s Kulturarvsprojekt


NOTER

*1.  hack4dk.wordpress.com Læs mere i Jacob Wangs artikel s. 178 ff.
*2.  Golodnoff & Lerkenfeld, 2011.

Referencer

Kulturministeriet, Mediepolitisk aftale (Public Service-kontrakt) for 2007-2010, 6. juni 2006, ingen opdatering, besøgt 10. april 2013, http://kum.dk/Documents/Kulturpolitik/medier/Medieaftalen/medieaftale%202007-2010%5b1%5d.pdf

Golodnoff & Lerkenfeld, Exploring Cultural Heritage and Value Creation – A Case Study of DR’s Cultural Heritage Project, august 2011, besøgt 10. april 2013, http://issuu.com/lerkenfeld/docs/ma-thesis

Femfingerplanen: DR i Ørestaden. Udkast til en arbejdsplan. Udarbejdet af DR, 6. maj 1999.

Emmanuel Hoog (tidligere President of Ina and FIAT), World call for the preservation of broadcast archives, oktober 2004, besøgt 10. april 2013, www.ccaaa.org/paper_worldcall.html

For mere information om www.danskkulturarv.dk anbefales hjemmesiderne www.dr.dk/kulturarv samt www.chaos-community.org.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo